Regulamin

SlayCraft.PL

 • Art. 1 Niniejszy regulamin określa zasady gry a także postępowania w sprawach szczególnych na serwerze SlayCraft.PL
 • Art. 2 Użyte poniżej określenia należy rozumieć jako:
  • 1) Itemshop- sklep serwerowy dzięki którym użytkownik może zakupić rangi premium i inne korzyści lub przywileje.
  • 2) Administrator- osoby zarządzające serwerem, posiadające i wyróżniające się rangą „Admin”
  • 3) Administrację- jako Administratora i inne osoby posiadające rangi administracyjne
  • 4) blokada konta- blokadę nałożona przez administrację na użytkownika skutkująca
  • brakiem możliwości wejścia na serwer.
  • 5) wyciszenie- blokadę nałożona przez administracje na użytkownika skutkująca brakiem
  • możliwości pisania na chacie serwerowym
  • 6) odblokowanie konta- zdjęcie blokady, o której mowa w pkt 4 niniejszego artykułu
  • 7) wyłączenie wyciszenia- zdjęcie blokady, o której mowa w pkt 5 niniejszego artykułu
  • 8) konkurs – wydarzenie zorganizowane przez administracje w którym możliwe jest wygranie korzyści, przywilejów i rang premium bez konieczności wnoszenia opłat za takie usługi.
 • Art. 3 Wszyscy użytkownicy wchodząc na serwer podlegają niniejszym zasadom.
 • Art. 4
  • §1 Rangi premium, korzyści i przywileje są możliwe do uzyskania poprzez ich zakup w itemshopie, bądź w wyniku wygrania konkursu.
  • §2 Rangi administracyjne są możliwe do uzyskania poprzez przejście procesu rekrutacji i w formie kontraktu zawartego pomiędzy Administratorem a rekrutowanym użytkownikiem.
  • §3 Rangi specjalne są możliwe do uzyskania poprzez spełnienie wymagań określonych przez Administratora indywidualnie.
 • Art. 5
  • §1 Rangami Premium są: MiniVip, VIP, VIP+ i VIP++;
  • §2Rangami Administracyjnymi są: Młodszy Support wyróżniający się zielonym prefiksem „Support”, Support wyróżniającego się niebieskim prefiksem „Support”, Junior Moderator wyróżniający się zielonym prefiksem „Moderator”, Moderator wyróżniający się niebieskim prefiksem „Moderator”, Junior Administrator wyróżniający się prefiksem „jrAdmin”, a także ekipa budowlana;
  • §3 Ekipą budowlaną są: demiurg, architekt, budowniczy.
 • Art. 6 Rangi Administracyjne i Specjalne mogą zostać poddane zmianom, ich katalog rozszerzony lub skrócony, z zaznaczeniem ze w takim wypadku regulamin ulegnie aktualizacji z chwilą wejścia w życie zmian.
 • Art. 7 Rangi premium nie są nadawane permanentnie a na określony w itemshopie czas, odpowiedni dla danej rangi.
 • Art. 8
  • §1 Każdy użytkownik ma prawo do gry na serwerze oraz korzystania z usług przewidzianych przez rozgrywkę;
  • §2 Prawo to może zostać odwołane jedynie na podstawie decyzji administracji za dokonane przez użytkownika czynności naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Art. 9 Karany może być jedynie użytkownik, którego czyny naruszyły niniejszy regulamin.
 • Art. 10 Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi na członka administracji jeżeli w opinii gracza użytkownik ten podjętymi czynnościami naruszył niniejszy regulamin.
 • Art. 11 Użytkownikowi przysługuje prawo do skargi na innych użytkowników niż tych w rozumieniu Art. 2 pkt. 2 i 3 jeżeli w opinii gracza podjęte przez takiego użytkownika czynności naruszyły niniejszy regulamin
 • Art. 12 Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłaszania propozycji, które muszą zostać rozpatrzone przez Administratora, z zastrzeżeniem ze propozycje takie mogą zostać poddane pod ankietę.
 • Art. 13 Użytkownikowi przysługuje prawo do brania udziału w procesie rekrutacji na rangę administracyjną.
 • Art. 14 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poleceń administracji, chyba że są
 • one pozbawione podstaw regulaminowych.
 • Art. 15 Użytkownik zobowiązany jest do informowania administracji o znalezionych
 • błędach w konfiguracji.
  • Art. 16
   • §1 Administrator posiada pełne prawa i uprawnienia do dokonywania wszelkich czynności na serwerze zgodnie z niniejszym regulaminem;
   • §2 Administrator może upoważnić członka administracji do wykonywania określonych czynności.
  • Art. 17 Administrator otwiera i zamyka proces rekrutacji.
  • Art. 18 Administrator nadaje i odbiera rangi.
  • Art. 19 Na administracji leży obowiązek zachowania się wyróżniającego się odpowiednią postawą a także znajomości niniejszego regulaminu.
  • Art. 20 Administracja jest w szczególności zobowiązana do stania na straży przestrzegania przez użytkowników niniejszego regulaminu i w razie konieczności do egzekwowania środków w nim przewidzianych, a także do odpowiedniego zabezpieczenia własnego konta.
  • Art. 21 Administracja działa na zasadach hierarchiczności.
  • Art. 23
   • §1 Karami są:
   • 1) ostrzeżenie
   • 2) wyciszenie na czas od 10 minut do 14 dni
   • 3) wyciszenie permanentne
   • 4) tymczasowa blokada konta na okres od 6 godzin do 30 dni
   • 5) permanentna blokada konta;
   • §2 Przepis powyższy nie uchybia postanowieniom co do przewidzianych kar na serwerze Discord lub TeamSpeak3 jeżeli zostały utworzone;
   • §3 Punkty 2 i 3 niniejszego artykułu rozumie się łącznie w przypadku rozdziału poniżej jako „wyciszenie”, jeżeli jest to zgodne z sensownym brzmieniem;
   • §4 Punktów 4 i 5 nie rozumie się łącznie.
  • Art. 24
   • §1 Użytkownikowi przysługuje odwołanie od każdej nadanej kary jeżeli uważa ze została nadana niesłusznie bądź z przekroczeniem zasady proporcjonalności;
   • §2 Odwołanie od kary może być połączone ze złożona skarga, o której mowa w art. 10, bądź w formie prośby o odblokowanie konta.
   • §3 Połączenie prośby o odblokowanie konta ze skargą na administracje jest niedopuszczalne
  • Art. 25 Kary nadawane na użytkownika mogą zostać zaostrzone jeżeli jego zachowanie szczególnie naruszyło zasady współżycia na serwerze.
  • Art. 25a Wymierzone kary mogą zostać złagodzone jezeli czynność naruszajaca regulamin jest znikomie szkodliwa.
  • Art. 26
   • §1 Popełnienie czynności naruszającej niniejszy regulamin następujące po nałożonej karze za ostatnie wykroczenie regulaminowe skutkuje zaostrzeniem kary;
   • §2 W przypadku zastosowania konieczności zastosowania przepisów niniejszego artykułu lub poprzedzającego go, co do kary wyciszenia, jego maksymalny czas nie może przekroczyć 30 dni.
  • Art. 27 Informacja o nadaniu kary jest podawana publicznie na chacie serwerowym. Użytkownik o randze conajmniej Moderatora może postanowić o ukryciu takiego komunikatu.
  • Art. 28
   • §1 Skargę, o której mowa w art. 10 rozpatruje conajmniej Moderator;
   • §2 Skargę na Moderatora bądź wyższą rangę rozpatruje odpowiednio wyższa ranga conajmniej o jeden stopień.
  • Art. 29
   • §1 Użytkownikowi w przypadku zdania, że skarga o której mowa w art. 10 została rozpatrzona niesłusznie przysługuje odwołanie, które rozpatruje ranga conajmniej o jeden stopień wyższa niż ta, która rozpatrzyła pierwotną skargę;
   • §2 W przypadku skarg mniejszej wagi może je rozpatrzyć Junior Moderator.
  • Art. 30 Administrator jest uprawniony do zmieniania postanowień rozpatrzenia skarg, o których mowa w art. 10 i 11 niniejszego regulaminu.
  • Art. 31
   • §1 Administracja w zależności od posiadanej rangi posiada uprawnienia do nadawania konkretnych kar
   • §2 W przypadku gdy nadający karę członek Administracji nie ma upoważnienia do wyznaczenia kary przewidzianej przez regulamin, nadaje najwyższa możliwa karę przewidziana w swoich upoważnieniach i informuje bez zbędnej zwłoki członka administracji wyższego szczebla w rozumieniu art. 21 niniejszego regulaminu
  • Art. 32 Użytkownik jest zawsze informowany o nadaniu mu kary poprzez komunikat na chacie, bądź na komunikacie rozłączenia połączenia z serwerem.
  • Art. 33 Wyłączenie wyciszenia jest możliwe przez co najmniej Junior Moderatora w szczególności w przypadku błędnego jego nadania, przekroczenia zasady proporcjonalności podczas jego nadania bądź w przypadku gdy jego gracz obiecując poprawę zachowania po jego wyciszeniu zobowiązuje się przestrzegać postanowią niniejszego regulaminu.
  • Art. 34 Do odblokowania konta przepisy powyższego art. stosuje sie bezpośrednio
  • Art. 35
   • §1 Prośby o których mowa w art. 32 i 33 w związku z art. 24 §2, jeżeli nadane kary zostały określone jako permanentne podlegają rozpatrzeniu przez conajmniej Moderatora.
   • §2 Prośby o których mowa w przepisie powyższym, składa się za pośrednictwem konkretnego kanału na serwerze Discord.
  • Art. 36 Kto nadmiernie używa słów wulgarnych bądź pisze o rzeczach powszechnie uznanych za niestosowne na chacie serwerowym podlega karze wyciszenia czasowego do 3 dni.
  • Art. 37
   • §1 Kto obraża innych użytkowników za pomocą słów uznanych za obelżywe bądź takich które połączone ze sobą tworzą prowokującą bądź obraźliwą kombinację podlega karze wyciszenia czasowego od 30 minut do 7 dni;
   • §2 Kto dokonuje czynu opisanego w powyższym paragrafie wobec członka administracji w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków podlega karze wyciszenia nie mniejszej niż 1 dzień, lub blokadzie konta do 14 dni.
  • Art. 38 Kto podaje dane osobowe innego użytkownika bez jego zgody podlega karze permanentnej blokady konta.
  • Art. 39 Kto podaje linki do treści niestosownych w szczególności pornograficznych, brutalnych bądź tzw. „screamerów” podlega karze wyciszenia czasowego na okres nie mniejszy niż 7 dni.
  • Art. 40 Kto podaje linki zawierające wirusy bądź przechwytujące IP użytkownika podlega karze permanentnej blokady konta.
  • Art. 41 Kto reklamuje inne serwery lub usługi nie powiązane bezpośrednio z serwerem SlayCraft.pl podlega karze wyciszenia lub czasowej blokadzie konta na okres do 30 dni.
  • Art. 42 Kto łamie przepisy polskiego prawa podlega karze wyciszenia lub permanentnej blokady konta.
  • Art. 43 Kto narusza przepisy niniejszego podrozdziału w sposób, że omija chat serwerowy podlega odpowiedniej dla danego naruszenia karze blokady konta.
  • Art. 44 Kto dokonuje więcej niż jednego naruszenia w sposób łączny lub dokonując czynność łączącą przewidzianego w niniejszym rozdziale podlega minimalnej karze wyciszenia czasowego od 12 godzin lub odpowiedniej karze blokady konta w razie konieczności zastosowania art. 43
  • Art. 45 Kto korzystając z błędów konfiguracji wykorzystuje je w celu osiągnięcia korzyści podlega karze blokady konta nie mniejszej niż 7 dni, lub permanentnej blokadzie konta.
  • Art. 46
   • §1 Kto powoduje niestabilność usług serwerowych lub zaprzestanie ich działania, podlega karze blokady konta nie mniejszej niż 14 dni, lub permanentnej blokadzie konta;
   • §2 Tej samej karze podlega użytkownik, który w sposób nieautoryzowany przez administratora uniemożliwia graczom wejścia na serwer.
  • Art. 47 Kto dokonuje nieautoryzowanego logowania na konto innego użytkownika podlega karze blokady konta nie mniejszej niż 14 dni, lub permanentnej blokadzie konta.
  • Art. 48 Kto fałszuje dowody w skardze na innego użytkownika lub fałszuje sytuacje, w celu osiągnięcia korzyści własnych bądź w celu zaszkodzenia temu użytkownikowi lub użytkownikom podlega karze blokady konta nie mniejszej niż 14 dni.
  • Art. 49 Kto sprzedaje swoje konto lub przekazuje je innemu użytkownikowi podlega karze permanentnej blokady konta.
  • Art. 50
   • §1 Kto czerpie korzyści z dodatkowego konta podlega karze permanentnej blokady konta na koncie dodatkowym, i karze blokady konta nie mniejszej niż 7 dni na koncie głównym;
   • §2 Korzyści w ten sposób osiągnięte są usuwane przez Administratora.
  • Art. 51 Kto korzystając z konta posiada niestosownego skina w przypadku nie wykonania polecenia wydanego przez administracje o jego zmianie podlega karze blokady konta na okres do 2 dni.
  • Art. 52 Kto posiada niestosowna nazwę konta podlega karze permanentnej blokady konta.
  • Art. 53
   • §1 Kto dokonuje zniszczenia działki, wyspy lub regionu innego użytkownika podlega karze blokady konta na okres od 3 do 14 dni;
   • §2 Tej samej karze podlega użytkownik, który celowo i złośliwie niszczy krajobraz przed regionem danego użytkownika na trybie „Survival”.
  • Art. 54 Kto nadużywa chatu wsparcia podlega karze blokady konta do 2 dni.
  • Art. 55 Kto dokonuje czynności z zamiarem dokonania oszustwa kierowanego wobec innego użytkownika podlega karze blokady konta na okres od 7 do 21 dni.
  • Art. 56
   • §1 Kto korzysta z oprogramowania umożliwiającego uzyskanie nieuczciwej przewagi podlega karze blokady konta nie mniejszej niż 7 dni;
   • §2 Tej samej karze podlega użytkownik, który używając możliwości systemowych bądź oprogramowania zamraża postać w locie w celu powrotu na miejsce upadku bądź dokonanego wyskoku;
   • §3 Kto korzysta z oprogramowań, o których mowa w §1 niniejszego artykułu w sposób szczególnie lekceważący bądź na nowo stworzonym koncie użytkownika podlega karze blokady konta na czas 30 dni lub permanentnej blokadzie konta.
  • Art. 57 Kto będąc uczestnikiem rozgrywek drużynowych sabotuje działania własnej drużyny, lub uczestniczy w sojuszu między drużynowym podlega karze blokady konta na okres od 1 do 7 dni.
  • Art. 58 Kto omija blokadę konta tworząc inne konto w celu gry podlega karze permanentnej blokady konta na koncie dodatkowym i karze zaostrzenia blokady konta na koncie głównym od 150% do 200% pierwotnego czasu blokady konta.